Bölcsődei jelentkezés

Bölcsődei jelentkezés ügyintézés információ
Lorenczné Szaniszló Cintia
Telefonszám: 0620/3532389
e-mail: leanyka_admin@bolcsode22.hu
Tisztelt Szülők!

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata fenntartásában működő Egyesített Bölcsőde 5 tagbölcsődében biztosítja az ellátási területén élő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, összesen 426 férőhelyen. 
A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

A bölcsődei jelentkezéshez szükséges dokumentumok
Bölcsődei felvételi kérelem adatlap Jelentkezéshez
Munkáltatói igazolás (mindkét szülő részéről)
Jövedelemigazolás (mindkét szülő részéről)


Kérjük Önöket, hogy kizárólag a fent megjelölt, kitöltött jelentkezési lapot adják le a mellékleteivel együtt,
Félfogadási időben, személyesen, bármelyik tagbölcsődére történő jelentkezés esetén
a Leányka tagbölcsődében
Hétfői napokon             9:00 - 11:00 óráig
Keddi napokon             15:00  17:00 óráig
Szerdai napokon           9:00 - 11:00 óráig
Csütörtöki napokon     15:00 - 17:00 óráig
Pénteki napokon           9:00 - 11:00 óráig.

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik!

A Gyvt. 41. § (1) bekezdése alapján "a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni."


A Gyvt. 43. § (3) bekezdése szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:
"a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -
    aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
    ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
    ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket."


A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 36. § szerint "a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is."
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a fenti jogszabály alapján a szülő munkavégzésére tekintettel kért bölcsődei elhelyezés esetében a bölcsődei beszoktatás csak a munkáltatói igazolás/munkáltatói szándéknyilatkozat bemutatása után  kezdhető meg!

A Bölcsődei felvételi kérelmek benyújtásának határideje a 2023/2024. nevelési évre:  folyamatosan fogadjuk.
A nevelési év közben beérkező kérelmeket az adott időszakban rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében tudjuk elbírálni.
​Amennyiben a szülő nem nevelési év kezdetétől (szeptember 1-től) kéri a bölcsődei felvételt, hanem későbbi időpontban, akkor a jelentkezést várólistára tudjuk fogadni.
                                          
                                                                                            
2024/2025. nevelési évre jelentkezés időszaka: 2024 május 01 - május 31.

A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról e-mailben küldünk értesítést. Ha nem tudnak e-mailt küldeni/fogadni, kérjük, a fentebb jelölt telefonos elérhetőségen jelezzék részünkre.
Kérjük, hogy a levelezőrendszerük SPAM-mappáját is rendszeresen kövessék figyelemmel!