Központi hírek

Az Egyesített Bölcsőde A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény értelmében, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretein belül biztosítja 20 hetes kortól a gyermek harmadik életévét követő augusztus 31-ig a kisgyermekek napközbeni ellátását.
Bölcsődei ellátásunk keretében sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelését és gondozását is végezzük. Az Egyesített Bölcsőde nevelő-gondozó munkájának alapja a humanista értékrend. Intézményünkben a gyermeket tisztelet és megbecsülés övezi. A kisgyermekekkel végzett tevékenységet a gondoskodás és törődés, a feltétel nélküli elfogadás, az empátia, a felelősség, valamint az egymás megismerésének igénye jellemzi.
Az intézmény feladatának tekinti, hogy olyan szakszerű, színvonalas ellátást nyújtson, mely biztosítja a kiegyensúlyozott és harmonikus fejlődést, a személyiség kibontakozását, a korai szocializáció elősegítését, maximálisan figyelembe véve az ellátott gyermekek életkori és egyéni sajátosságait. Intézményünk gyermekvédelmi jelzőrendszer egyik fontos, első intézménye. A bölcsőde – mint másodlagos szocializációs színtér – a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét is növelni tudja. A hátrányos, halmozottan hátrányos körülmények között élő gyermekek számára az ingergazdag, testi-, kognitív-, pszichés-, erkölcsi fejlődést támogató környezeti feltételek megteremtésével a környezeti hátrányokból fakadó elmaradásokat és következményeiket ellensúlyozni tudjuk. A sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei ellátását inkluzív szemlélettel szervezzük meg.
A gyermeket abba a tagbölcsődébe fogadjuk, ahová a szülő igényli az ellátást. A bölcsődébe járó gyermeknek sokkal nagyobb a lehetősége arra is, hogy esetleges fejlődésbeli lemaradásait minél korábbi időszakban észleljék, és a korai segítség igénybevétele által lemaradása csökkenhet, be is hozhatja kortársait. Intézményünkben korszerűen felszerelt játszókertek, mozgásfejlesztő szobák és só-szobák is rendelkezésre állnak a gyermekek spontán érésének támogatásához, és a sajátos nevelési igényű gyermekek helyben történő komplex fejlesztéséhez.
Intézményünk minden tagbölcsődéje építészetileg bölcsődének épült épületben helyezkedik el. A tárgyi környezet kialakítása megfelel a jogszabályi és a szakmai elírásoknak, valamint harmonizál a gyermekek életkori és egyéni igényeivel. A nevelési gondozási egységek különállóak az épületeken belül, saját kertrésszel rendelkeznek. A csoportszobák egybenyithatóak, rálátást nyújtanak a fürdőszobára is, a látó- hallótávolság biztosított a gyermekek ellátása közben. A csoportok előtt árnyékolókkal fedett teraszok helyezkednek el. A játszókertben füves és burkolt felületek váltakoznak.
Életkori igényeknek megfelelő telepített és mobil játékeszközök, homokozók, vízpermetezős pancsolók támogatják a gyermekek szabad, önfeledt mozgását és játéktevékenységét. A bölcsődei játékkészlet összeállításánál az egészségügyi és a pedagógiai szempontokat egyaránt figyelembe vesszük. Egészségügyi szempontból könnyen tisztítható, fertőtleníthető játékokat választunk. Figyelünk arra, hogy a játékeszköz ne legyen balesetveszélyes (azaz ne legyen törhető, ne tartalmazzon apró elemeket, húzózsinórja megfelelő hosszúságú legyen. ne legyen túl nehéz vagy éles. Pedagógiai szempontoknál ügyelünk arra, hogy minden tevékenységformához – manipuláció, konstruálás, utánzó- és szerepjáték, kreatív tevékenységek, mozgás, stb. – megtalálhatóak legyenek a játékeszközök. A játékok színe, formája, anyaga keltse fel és tartsa ébren a gyermekek érdeklődését, sokféle tapasztalatszerzéshez nyújtsanak lehetőséget. A nemek közötti egyenlőség elvének betartása is fontos szempont (kislányoknak is jusson autó, a kisfiúknak is baba). Játékkészletünk részét képezik a más nemzeteket megjelenítő játékeszközök is. Az alapjátékokat (játszókendő, baba, labda, könyv, mozgásfejlesztő játékok) minden gyermekcsoportban biztosítjuk, melléjük az életkori igényeknek megfelelően színesítjük a gyermekek rendelkezésére álló játékkészletet. A játékkészlet összeállításánál az igényes kivitelezésű eszközt helyezzük előtérbe, valamint számításba vesszük azt a szempontot, hogy a játékeszköz a gyermekcsoportban fokozott igénybevételnek van kitéve.
A berendezés, az eszközök sokfélesége a gyermekek biztonságos és magas szintű szakmai ellátását szolgálják. Tagbölcsődéinkben gondot fordítunk a tárgyi környezet megóvására és karbantartására is. Az épületekben folyamatosak az állagmegóvást biztosító karbantartások, és a fejlesztő, korszerűsítő felújítások.